RH-6A11 : High Bay LED Light พร้อมฝาชีป้องกันแสงแย้งตา โคมไฮเบย์ ประสิทธิภาพถึง 150 ลูเมนต่อวัตต์

Power

100W, 120W, 150W, 200W


ประสิทธิภาพ

150 ลูเมนต่อวัตต์

หมวดหมู่: