RT-7A81-050 โคมไฟถนน Street Light LED 50W สเปค การไฟฟ้านครหลวง และกรมทางหลวง

  • กำลังไฟฟ้า : 50W
  • ประสิทธิภาพ (Efficiency) : 155 ลูเมนต่อวัตต์ ประหยัด สว่าง
  • ค่าลูเมน (Lumen) : 7,750 lm
  • ใช้ทดแทนหลอด HPS / HM 125-150W
  • มาพร้อมกับกระจกนิรภัย ลดแสงแย้งตา
  • ขาจับยึดกิ่งไฟปรับองศาได้ 90 องศา
  • Surge Protection : 10 / 20KV
  • Warranty : 2 – 5 ปี
หมวดหมู่: