RH-7A15 : High Bay UFO LED ไฮเบย์สำหรับบริเวณติดตั้งร้อน ระบายอากาศไม่ดีต้องรุ่นนี้

Power

100W, 150W, 200W


ประสิทธิภาพ

เริ่มต้นที่ 140 (*) ลูเมนต่อวัตต์

(*) สามารถปรับเพิ่มได้