มาตราฐานการติดตั้งเสาไฟถนนส่องสว่าง ของกรมทางหลวง

รูปแบบติดตั้งแบบเสาไฟถนน

รูปแบบการติดตั้ง เสาไฟถนน ส่องสว่าง

ในการติดตั้ง เสาไฟถนน ส่องสว่าง ตามข้อกำหนดของกรมทางหลวง ได้มีการแบ่งไว้ตามลักษณะถนน ไว้ 5 แบบดังนี้

เสาไฟถนนกิ่งเดี่ยว

1. การติดตั้งเสาไฟ ส่องสว่างแบบกิ่งเดียว ข้างขอบถนน ด้านเดียว (Single Side)

ในการติดตั้งเสาไฟส่องสว่าง สำหรับโคมไฟถนนแบบนี้ เหมาะกับ ถนนหลวง ดังนี้

ความกว้างถนน

ที่มีความกว้างขอบถนน น้อยกว่า ความสูงติดตั้งโคมไฟถนน

ลักษณะการกระจายแสง ( Type of roadway distribution patterns )

พื้นที่ที่ต้องการกระจายแสงด้านข้าง ประเภท Type II และ Type III 

ตัวอย่างการติดตั้งลักษณะนี้ได้แก่

 • ทางลาดเชื่อมกับทางต่างระดับ (Ramp) 
 • สะพานกลับรถ
 • ทางขนาน
 • ทางสายรอง หรือ ถนนท้องถิ่นขนาด 2 ช่องจารจร ที่ไม่แบ่งทิศทางการจราจร
เสาไฟ ส่องสว่าง ติดตั้ง แบบ 2 ฝั่งตรงข้ามกัน

2. การติดตั้งเสาไฟส่องสว่างแบบกิ่งเดียว ทั้ง 2 ด้านที่ขอบถนน ตรงข้ามกัน ( Opposite Both Sides )

ในการติดตั้งเสาไฟส่องสว่าง สำหรับโคมไฟถนนแบบนี้ เหมาะกับถนนหลวง ดังนี้

ความกว้างถนน

ความกว้างขอบถนน มากกว่า 1.5 เท่า ของความสูงติดตั้งโคมไฟถนน และเป็นพืนทีที่ต้องการ

ลักษณะการกระจายแสง ( Type of roadway distribution patterns )

กระจายแสงดด้านข้างประเภท Type III และ Type IV ได้แก่ ถนน 4 หรือ 6 ช่องจราจร ทั้งที่มี เกาะกลาง และไม่มีเกาะกลาง

อย่างไรก็ตาม ในการออกแบบแสงสว่าง จะต้องพิจารณา ปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ ที่เป็นองค์ประกอบร่วม เช่น

 • รูปแบบเกาะกลาง
 • ความสูงของดวงโคมไฟถนน ที่เลือกใช้
 • ค่าความส่องสว่าง
 • กำลังส่องสว่าง ของดวงโคมไฟถนน เป็นต้น

ตัวอย่างเช่น ถนน 6 ช่องจราจร ที่มีเกาะกลางแบบยก (Raised Median) อาจพิจารณาเลือกติดตั้งแบบดวงโคมไฟถนน แบบติดกิ่งคู่ เกาะกลางที่ความสูงดวงโคมไฟถนน 12 เมตร

เสาไฟ ส่องสว่าง ติดตั้ง แบบสลับฟันปลา

3. การติดตั้งเสาไฟส่องสว่างแบบกิ่งเดียว ติดสลับ (Staggered Both Sides)

การติดตั้งแบบนี้ เหมาะกับการติดตั้งบนถนนทางหลวง ดังนี้

ความกว้างถนน

ความกว้างถนน ระหว่าง 1 ถีง 1.5 เท่าของระยะความสูงติดตั้งดวงโคมไฟถนน

ลักษณะการกระจายแสง ( Type of roadway distribution patterns )

ต้องการกระจายแสงด้านข้างประเภท Type III และ Type IV ได้แก่ ถนนที่มีหลายจราจร ทั้งที่มี เกาะกลาง และไม่มีเกาะกลางที่แคบ

เสาไฟ ส่องสว่าง กิ่งคู่ ติดตั้ง บนเกาะกลาง

4. การติดตั้งเสาไฟส่องสว่าง แบบติดกิ่งคู่เกาะกลาง (Central Twin)

การติดตั้งแบบนี้ เหมาะกับ การติดตั้งบนถนนที่มีลักษณะ

ช่องจราจร

ในเขตเมือง ที่มีช่องจราจร 6 ช่องจราจร

ความกว้างของเกาะกลางถนน (Raised Median)

เกาะกลาง ต้องมีขนาดความกว้างไม่เกิน 6 เมตร

High Mast Light

5. รูปบบการติดตั้งเสาไฟส่องสว่าง แบบเสาสูง (High Mast)  (อ่านเพิ่มเติมได้ที่หน้า High Mast)

สรุป

รูปแบบการติดตั้งเสาไฟส่องสว่าง สำหรับโคมไฟถนน มีทั้งหมด 5 รูปแบบตามลักษณะของถนน คือ

 1. เสาไฟส่องสว่าง แบบกิ่งเดียว ข้างขอบถนน ด้านเดียว
 2. เสาไฟถนน แบบกิ่งเดียว ข้างขอบถนน ทั้งสองด้าน ตรงข้ามกัน
 3. เสาไฟถนน แบบกิ่งเดียว ข้างขอบถนน ทั้งสองด้าน สลับฟันปลา
 4. เสาไฟส่องสว่าง แบบกิ่งคู่เกาะกลางถนน
 5. เสาไฟส่องสว่าง แบบสูง (High Mast)

สนใจเลือก โคมไฟถนนLED คลิกได้เลย