ไฟทางหลวง มีมาตรฐานความสว่างไฟถนน เท่าไหร่บ้าง

มาตรฐาน ความ สว่าง ไฟ ถนน

มาตรฐานความสว่างไฟถนน แบ่งค่าความสว่าง ตามประเภทถนน และความหนาแน่นของจารจร

กรมทางหลวงได้มี มาตรฐานความสว่างไฟถนน ตามประเภทถนน โดยมีการกำหนดค่าความสว่าง ต้องไม่น้อกว่า ตามประเภทถนน และความหนาแน่นจารจร โดยไม่ว่าจะใช้หลอดไฟ หรือโคมไฟทั้ง High Pressure Sodium, Metal Halide หรือ LED ไฟส่องสว่างถนน ต้องได้ ค่าความสว่างมาตราฐานดังนี้

หมายเหตุ ก่อนอ่านบทความ

  • กรมทางหลวงได้มีการกำหนดให้ 1cd/m2 = 15 lux (ผิวทางลาดยาง)
  • อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน่วย ลักซ์ lux
  • คลิกเลือก โคมไฟถนน LED

1. ถนนประเภท ทางหลวงพิเศษ

ค่าความเข้มการส่องสว่างเฉลี่ยในแนวราบต่ำสุด lux (cd/m2) แบ่งตามความหนาแน่นจารจร ดังนี้

1.1 พื้นที่ในเมือง

21.5 ลักซ์ (1.43 cd/m2)

1.2 พื้นที่ชานเมือง

15.0 ลักซ์ (1.00 cd/m2)

1.3 พื้นที่นอกเมือง

10.75 ลักซ์ (0.72 cd/m2)

2. ประเภท ทางแยก

สำหรับทางแยกต่างๆ มีการแบ่งค่าความเข้มการส่องสว่างเฉลี่ยในแนวราบต่ำสุด lux (cd/m2) ตามความหนาแน่นจารจร ดังนี้

2.1 พื้นที่ในเมือง

21.5 ลักซ์ (1.43 cd/m2)

2.2 พื้นที่ชานเมือง

21.5 ลักซ์ (1.43 cd/m2)

2.3 พื้นที่นอกเมือง

15.0 ลักซ์ (1.00 cd/m2)

3. ทางหลวงสายหลัก

ทางหลวงสายหลัก ค่าความเข้มแสงส่องสว่างของโคมไฟถนนตามความหนาแน่นจารจร มีการแบ่งค่าความเข้มการส่องสว่างเฉลี่ยในแนวราบต่ำสุด lux (cd/m2) ดังนี้

3.1 พื้นที่ในเมือง

21.5 ลักซ์ (1.43 cd/m2)

3.2 พื้นที่ชานเมือง

13.0 ลักซ์ (0.87 cd/m2)

3.3 พื้นที่นอกเมือง

9.7 ลักซ์ (0.65 cd/m2)

4. ทางหลวงสายรอง

ค่าความเข้มการส่องสว่างเฉลี่ยในแนวราบต่ำสุด lux (cd/m2)  ของถนนทางหลวงสายรอง สามารถแบ่งได้ดังนี้

4.1 พื้นที่ในเมือง

13.0 ลักซ์ (0.87 cd/m2)

4.2 พื้นที่ชานเมือง

9.7 ลักซ์ (0.65 cd/m2)

4.3 พื้นที่นอกเมือง

6.5 ลักซ์ (0.43 cd/m2)

5. ถนนท้องถิ่น

สำหรับถนนท้องถิ่น ได้มีการกำหนดค่าความเข้มการส่องสว่างเฉลี่ยในแนวราบต่ำสุด lux (cd/m2)  ไว้ดังนี้

5.1 พื้นที่ในเมือง

9.7 ลักซ์ (0.65 cd/m2)

5.2 พื้นที่ชานเมือง

6.5 ลักซ์ (0.43 cd/m2)

5.3 พื้นที่นอกเมือง

2.1 ลักซ์ (0.14 cd/m2)

ข้อกำหนดเรื่องความสม่ำเสมอของแสง (Uniformity of Illumination)

ทางกรมทางหลวง ได้มีการกำหนด ความสม่ำเสมอของแสง (Unifomity of Illumination) ไว้ดังนี้

Emin / Eav ≥ 1 / 2.5

Emin / Emax ≥ 1 / 6

โดยที่

Emin คือ ค่าความสว่างต่ำสุด

Emax คือ ค่าความสว่างสูงสุด

Eav คือ ค่าความสว่างเฉลี่ย

สรุป

ในการออกแบบ และติดตั้งโคมไฟถนน ส่องสว่าง หลังการติตตั้งโคมไฟแล้ว ต้องได้ค่า มาตรฐานความสว่างไฟถนน โดยมีความเข้มของการส่องสว่าง ต้องไม่น้อยกว่าตามตารางดานล่าง

นอกจากจะต้องมีค่าความสว่างประเภทถนน และความหนาแน่นของจารจรไม่น้อกว่าค่าที่กำหนดข้างต้นแล้ว ยังต้องควบคุมความสม่ำเสมอของแสงให้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่น้อยกว่า ตามอัตราส่วนที่กำหนดข้างต้นอีกด้วย

ค่าความสว่างมาตราฐานของโคมไฟส่องสว่างถนน ต้องมีความเข้มการส่องสว่างต่ำสุด แยกตามประเภททางหลวง (กรมทางหลวง, 2522)

รายการ ความเข้มแสงเฉลี่ยในแนวราบต่ำสุด
lux (cd / m2)
พื้นที่ในเมือง พืนที่ชานเมือง​ พื้นที่นอกเมือง
ทางหลวงพิเศษ 21.5 (1.43) 15 (1.00) 10.75 (0.72)
ทางแยก 21.5 (1.43) 21.5 (1.43) 15 (1.00)
ทางหลวงสายหลัก 21.5 (1.43) 13 (0.87) 9.7 (0.65)
ทางหลวงสายรอง 13 (0.87) 9.7 (0.65) 6.5 (0.43)
ถนนท้องถิ่น 9.7 (0.65) 6.5 (0.43) 2.1 (0.14)