RT-7A81-060 โคมไฟถนน LED 60W ผ่านเกณฑ์ การไฟฟ้านครหลวง และกรมทางหลวง

  • กำลังไฟฟ้า : 60W
  • ประสิทธิภาพ (Efficiency) : 155 ลูเมนต่อวัตต์ ประหยัด สว่าง
  • ค่าลูเมน (Lumen) : 9,300 lm
  • ใช้ทดแทนหลอด HPS / HM 250W
  • มาพร้อมกับกระจกนิรภัย ลดแสงแย้งตา
  • ขาจับยึดกิ่งไฟปรับองศาได้ 90 องศา
  • Surge Protection : 20KV
  • Warranty : 2 – 5 ปี
หมวดหมู่: