ผลงานติดตั้ง โคมไฟไฮเบย์ ความสูง 25 เมตร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บางกรวย นนทบุรี

โคมไฟไฮเบย์​ นนทบุรี การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

โคมไฟไฮเบย์ LED​​ ของ Gismo Lighting ได้รับการคัดเลือกจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในปี 2018  มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ทั้งในส่วนของผลิตภัณฑ์ และบริษัท ถูกคัดเลือกเป็นคู่สัญญาจัดหา โคมไฮเบย์ LED 200W เพื่อทดแทนโคมไฮเบย์เดิม ที่ติดตั้งอยู่ภายในโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ จ. นนทบุรี โดยผลลัพธ์ หลังการเปลี่ยน ทำให้เกิดทั้งการประหยัด ได้แสงที่มีคุณภาพ และสว่างมากขึ้น

คลิกดูสินค้า High Bay LED 200W

โคมไฟไฮเบย์ 400w 3000K

รูปที่ 1. แสดงสภาพโคม High bay 400W เดิม

สว่างขึ้นมากกว่า 2 เท่า ลดการใช้พลังงานลงมากกว่า 70% ใช้งาน 24 ชั่วโมงได้เกิน 5 ปี

ประวัติความเป็นมาของโครงการ

โครงการการเปลี่ยนโคมไฟไฮเบย์ led 200w ทดแทนโคมไฟ High pressure sodium 400W สำหรับโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ เกิดจากปัญหาดังนี้

 • โคมเดิมมีการเสื่อมทำให้แสงไม่เพียงพอต่อการทำงาน และมีบางพื้นที่มีค่าความสว่าง เกือบจะต่ำกว่าค่ามาตราฐานของกฎหมาย
 • โคมไฟไฮเบย์ 400W เดิม มีความถี่ในการบำรุงรักษา สูง เนื่องจากเปิดใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง ตลอด 365 วัน ทำให้ต้องจัดบุคลากร เข้าปฏิบัติงาน จนเป็นกิจวัตร ซึ่งส่งผลดังนี้
  • เกิดการสูญเสียเวลาของบุคลากร ซึ่งควรจะไปทำหน้าที่อื่นๆ
  • พนักงานมีความเสี่ยง กับการทำงานบนที่สูง และมีสภาพอากาศร้อน ซึ่งโคมไฟถูกติดตั้งจากพื้นที่ระยะความสูงประมาณ 30 เมตร และมีความร้อนในช่วงหน้าร้อนเฉลี่ย มากกว่า 50 องศาเซลเซียส
 • ต้องการลดการใช้พลังงาน ตามนโยบายภาครัฐ
 • ราคาโคมไฟไฮเบย์ มีราคาลดลงมามาก เมื่อเทียบราคา กับโคมไฟไฮเบย์ 400w ราคาที่ต่างกันไม่มาก จึงเห็นว่าการลงทุนในโคมไฟไฮเบย์ LED ใช้เป็นโคมภายในโรงงาน จะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากกว่า

ข้อกำหนดคุณสมบัติโคมไฮเบย์ led 200w

จากปัญหาข้างต้น ทีเกิดขึ้น ในปี 2018 นอกจากความต้องการพื้นฐานเรื่องระดับความสว่าง และความสม่ำเสมอของแสงที่ต้องผ่านเกณฑ์ตามกฎหมาย และมาตราฐานของแสงสว่างภายในอาคารประเภทโรงงาน แล้ว การไฟฟ้าฝ่ายผลิตยังมีข้อกำหนดความต้องการโคมไฟโดยยึดหลักหัวข้อดังนี้

อ่านเพิ่มเติม : มาตรฐานแสงสว่างในโรงงานอุตสาหกรรม 

 • การใช้พลังงาน : โคมไฮเบย์ มีกำลังไฟฟ้ารวม ต้องไม่เกิน 200W
 • ความคงทน : สามารถทำงานได้ในอุณหภูมิไม่น้อยกว่า 50 องศาเซลเซียส โดยภายในระยะเวลาการรับประกันสินค้า 5 ปี ของโครงการ โดยการใช้งานเปิดตลอด 24 ชั่วโมง แสงที่ได้ต้องมีค่าความสว่า ไม่น้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
 • ความปลอดภัยจากการทำงาน โดยคำนึงถึง 3 หัวข้อดังนี้
  • ตัวโคมป้องกันแสงแย้งตา เพื่อลดอันตรายจากการทำงานบนที่สูง และมีสภาพอากาศร้อนสูงถึง 50 องศาเซลเซียส ในฤดูร้อน
  • โคมมีน้ำหนักเบา ลดโอกาส และความเสี่ยงจากการทำงานบนที่สูงที่มี สภาพอากาศร้อน
  • มีอุปกรณ์ Safety สำหรับยึดโคมไฟ นอกเหนือจากอุปกรณ์จับยึดโคมไฟตัวหลัก

การสำรวจ และคำนวณ หาโคมไฮเบย์ ที่เหมาะสม กับการใช้งาน

ในการทำงานทางบริษัท ได้เข้าสำรวจ ตรวจสภาพความสว่าง ตำแหน่งติดตั้ง และเก็บข้อมูลความต้องการ การใช้งานของทางหน่วยงาน เพื่อเข้าใจการใช้งาน และนำมาเลือกโคมไฟ LED ที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตกำหนด และนำมาใช้งานได้อย่างเหมาะสมกับการทำงานจริง โดยผลการคำนวณแสงแสดงดังรูปที่ 2.1 และ 2.2

ผลคำนวณแสงงานโคมไฟไฮเบย์​​ EGAT

รูปที่ 2.2 แสดงผลการคำนวณแสงสว่าง

Isoline ผลการคำนวณ High Bay LED 200W EGAT

รูปที่ 2.3 แสดงวงเส้น Isoline ของค่าความสว่าง

คลิกดู โคมไฟไฮเบย์ High Bay LED ทั้งหมด

ในการติดตั้ง ทาง Gismo Lighting ได้นำเสนอโคมไฟ UFO High Bay LED พร้อม Reflector (ฝาชี) เพื่อช่วยป้องกันแสงแย้งตา ตัวโคม มีน้ำหนักเบา สามารถทำงานได้ดีที่อุณหภูมิสูง

โคมไฟไฮเบย์​ HPS 400W เดิม

รูป 3.1 โคมไฟไฮเบย์​ HPS 400W เดิม

โคมไฟไฮเบย์​ (High Bay) LED 200W ใหม่

รูป 3.2 โคม UFO High bay LED 200W

เปรียบเทียบสภาพแสง ก่อน หลัง

ภาพด้านล่างแสดงสภาพแสง, ความสว่าง รวมถึงแสดงความสม่ำเสมอของแสง ระหว่าง โคมไฟ เปรียบเทียบระหว่าง High Bay HPS(High Pressure Sodium) 400W กับโคมไฮเบย์​ LED 200W

ความสว่างของโคมไฮเบย์​ HPS 400W : 120 lx

รูปที่ 4.1

ความสว่างภายใต้โคมไฮเบย์​LED 200W

ความสว่างของโคมไฮเบย์​ LED 200W : 340 lx

รูปที่ 4.2

สภาพแสงภายใต้โคมไฟ High Bay HPS 400W

รูปที่ 4.3

สภาพแสงภายใต้โคมไฟ High Bay LED 200W

สภาพแสงภายใต้โคมไฟ High Bay LED 200W

รูปที่ 4.4

สภาพแสงสว่าง และความสม่ำเสมอของแสง Uniformity LED High bay 200W

แสดงสภาพแสง และความสม่ำเสมอของแสง (Uniformity) หลังการเปลี่ยนโคมไฟ High Bay LED 200W

รูปที่ 4.5

สรุป

ผลจาการใช้ โคมไฟไฮเบย์ LED​  200W ทดแทนโคมไฟไฮเบย์​ ไฮเพรสเชอร์ โซเดียม (HPS) 400W เดิม ในปี 2019 ได้ผลดังนี้

 • ค่าความสว่าง เพิ่มขึ้นจากเดิม 120 lx เป็น 340 lx เพิ่มขึ้น 2.83 เท่า
 • การใช้พลังงาน ลดลง 70% (คิดกำลังไฟฟ้ารวมของ High Bay HPS 400W เทียบกับโคมไฟไฮเบย์​ LED 200W)
 • ตลอดระยะเวลา 5 ปี (นับตั้งแต่ปี 2018) โคมไฟถูกเปิดใช้งาน 24 ชั่วโมง แสงลดลงประมาณ​ 6% และไม่มีโคมเสีย สามารถทำงานได้ภายใต้สภาพอากาศที่อุณหภูมิสูงถึง 50 – 55 องศาเซลเซียสได้อย่างไม่มีปัญหา

สนใจผลิตภัณฑ์ โคมไฟของทางบริษัท คลิกทีปุ่มด้านล่างได้เลย