Color rendering index – CRI สำคัญอย่างไร

ค่าดัชนีความถูกต้องของสี Color rendering index - CRI ของแหล่งกำเนิดแสง

ค่าดัชนี Color rendering index (CRI) คือ ค่าที่ใช้ในเชิงเปรีบเทียบว่า สีที่คุณมองเห็น ภายใต้แสงจากหลอดไฟ หรือ โคมไฟนี้ เทียบกับ มองภายใต้แสงธรรมชาติจากดวงอาทิตย์ ว่ามีความผิดเพี้ยนไปเท่าไหร่ โดยค่า CRI เท่ากับ 100 คือค่าดัชนีของการมองภายใต้แสงจากดวงอาทิตย์ หรือแสงที่ได้จากหลอดใส้ (Incandescent) หรือ หลอด Halogen

ตารางเปรียบเทียบค่า CRI ของแหล่งกำเนิดแสงต่างๆ

ประเภทหลอดไฟ CCT (K) CRI
Low-pressure sodium (LPS/SOX) 1800 -44
Clear mercury-vapor 6410 17
High-pressure sodium (HPS/SON) 2100 24
Coated mercury-vapor 3600 49
Halophosphate warm-white fluorescent 2940 51
Halophosphate cool-white fluorescent 4230 64
Tri-phosphor warm-white fluorescent 2940 73
Halophosphate cool-daylight fluorescent 6430 76
“White” SON 2700 82
โคมไฟ หลอดไฟ LED 2700-5000 83
Quartz metal halide 4200 85
Tri-phosphor cool-white fluorescent 4080 89
High-CRI LED lamp (blue LED) 2700-5000 95
Ceramic discharge metal-halide lamp 5400 96
Ultra-high-CRI LED lamp (violet LED) 2700-5000 99
Incandescent/halogen bulb 3200 100

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CCT ได้ที่บทความ CCT คืออะไร

เมื่อไหร่ที่คุณต้องการหลอดไฟ หรือ โคมไฟ ที่มี Color rendering index – CRI สูงๆ

นอกจากเรื่องประสิทธิภาพ ลูเมนต่อวัตต์ ที่แสดงให้เห็นถึงความสว่าง และกำลังไฟฟ้าที่ใช้ไปแล้ว ค่า CRI ก็เป็นอีกหนึ่งตัวแปรที่ต้องพิจารณาเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานที่ต้องแยกแยะ ระหว่างงานดี กับงาน เสีย ของดี กับของเสีย งานเหล่านี้ต้องการความถูกต้องของสีสูงๆ เช่น

  • สีของ ของสด เช่น ผลไม้ เนื้อสัตว์ ต่างๆ คงไม่ดีแน่ หากสินค้า ที่ทั้งใหม่และสด กลับถูกมองว่าเป็น สินค้าเก่าเก็บ เนื้อจากสีที่ซีดจางลง เพราะ หลอดไฟ หรือ แสงไฟที่ส่องไปที่ ของสดเหล่านี้ ทำให้สีผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริง ดังนั้น ในงานที่ขายของสด ทั้งผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องการค่า CRI สูงๆ
  • ในอุตสาหกรรมบางประเภท ต้องใช้พนักงานในการคัดแยกสินค้า ที่ดี และสินค้าที่ ตกสเปค สีเพี้ยนออก ในกรณีเช่นนี้ คุณต้องการค่าความถูกต้องของสีสูงๆ เช่นกัน ไม่เช่นนั้น พนักงานของคุณอาจจะคัดเอาของดี ไปเป็นของเสีย ทำให้เกิดความเสียหายได้อย่างมาก
  • การแสดงสินค้า และงานศิลปะ ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ต้องการค่า CRI สูงๆ เพื่อให้ลูกค้าขอคุณ ดูสวยโดดเด่น อย่างที่ควรจะเป็น
  • วินิจฉัย และการรักษา หากแพทย์ ต้องทำการวินิจฉัย เพื่อทำการรักษา หากแสงที่ให้ภายในห้องรักษาให้ความผิดเพี้ยนของสีสูงมีค่า CRI ต่ำ เป็นไปได้ที่อาจจะเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้น
  • ความปลอดภัย เป็นอีกหัวข้องานที่ต้องการค่าความถูกต้องของสีๆ เพราะหากมีเหตุการณ์ที่เป็นภัยเกิดขึ้น การสอบสวนคงวุ่นวายน่าดู หากพยาน แจ้งสีของวัตถุ หรือยานพาหนะ ผิดเพี้ยนไปจากสีจริงๆ ของวัตถุ

สรุป

จากตารางจะเห็นได้ว่า ค่า Color rendering index (CRI) แหล่งกำเนิดแสงที่เป็นหลอดใส้ (Incandescent) และหลอดไฟฮาโลเจน (Haloen) นั้นให้ความถูกต้องของสี 100 เทียบเท่าแสงได้คุณมองจากแสงธรรมชาติ ในขณะเดียวกัน จะสังเกตุเห็นได้ว่าในกลุ่มที่มีค่าความถูกต้องใกล้เคียงกับแสงจากธรรมาชาติที่มีค่าดัชนี้ความถูกต้องของสีตั้งแต่ 80 ขึ้นไปนั้นมี LED อยู่ด้วยกัน 3 ตัวเลยทีเดียว

และงานที่ต้องการแหล่งกำเนิดแสงทั้ง โคมไฟ และหลอดไฟที่ มีค่า CRI สูงๆ มีความจำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับงาน หรือ กิจกรรมที่ต้องมีการแยกแยะของดี หรือของเสีย โดยใช้สีเป็นตัวแบ่งแยก เช่น ของสด, ผักผลไม้, งานศิลปะ หรือแม้แต่กิจกรรมีที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยต่างต้องการแหล่งกำเนิดแสงที่ให้ค่าดัชนีของแสงใกล้เตียงหรือเหมือนกับที่คุณมองภายใต้แสงธรรมชาติ

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ Wikipedia